Schools of the District of Saigon

before 1975

 Mỹ-Tho


Mossard - Thủ-Đức


Đức Minh


Hiền Vương

Lasan Nguyễn Thng


Kỷ-Thuật - Dalat


Adran - Dalat


Ban M Thuột


La San Kim Phước - KontumHải-Phng


Gagelin


Pht Diệm


Puginier


Trung Lương


Ecole Miche - Campuchia


La Salle Battambang


Sc Trăng


La San Cần Thơ


Pellerin - Huế


Ph Vang - Huế


Vn Ci


C-Lao - Nhatrang


Đồi La San


B-Ninh

La San ChưProng


La San Nghĩa Thục


La San TaberdLa San Chnh Hưng