LASAN VIỆT NAM VẪN C̉N ĐÂY
www.lasan.org/lasan-vietnam/fsc-after75/lasan-van-conday.htm

 

SỐNG LỜI CHÚA theo Năm Phụng Vụ

UNESPECTED LIVE EXPERIENCES: Life&Death

một kiếp nhân sinh - ĐÔI LỜI TÂM SỰ


Ngày 21 tháng 11 = ngày khó quên (Sơ Tập Viện/Chuẩn Viện Lasan, Nha Trang)