TRUNG TÂM LA SAN

 

SUMMER SCHOOL 2016

AFTER SCHOOL PROGRAM 2016-2017

DAY CARE PROGRAM

BLESSINGS

GRAND OPENING

*****************************************************************************

Kính dâng Thánh Cả Giuse, quan thầy Ḍng La San, ngày 19 tháng 3 năm 2016

 

Thánh Lễ "Chúc Tụng Đấng Nhân Danh Thiên Chúa Mà Đến... [ḍng Lasan - trung tâm La San]"