Cha Nhật Ma Vọng
I-1I-2 * II-1 * II-2 * III-1 * III-2 * IV-1 * IV-2

Maria V Nhiễm Nguyn Tội  1  *  2  *  3
Mừng Cha Ging Sinh   1  *  2  *  3  *  4
Thnh Gia Thất  1  *  2
Maria, Mẹ Thin Cha  1  *  2
Hiển Linh   1  *  2
"Lộc Ma Xun" - Tết Nguyn Đn

Cha Nhật Ma Thường Nin
-  Đức Gisu nhận php rửa
II-1 * II-2 * III-1 * III-2 * IV * V


Cha Nhật Ma Chay
* Thứ Tư Lễ Tro 1 * 2
I  *  II  * III  *  IV  *  V
Thnh Cả Giuse
Lễ Truyền Tin

Lễ L 1 * 2
Thứ Năm Tuần Thnh
Thứ Su Tuần Thnh 1 * 2 * 3

Lễ Phuc Sinh
Tuần Phục Sinh I * II * III * IV * V * VI * VII
Lễ Thăng Thin 1 * 2

Cha Thnh Thần Hiện Xuống 1 * 2 * 3 * 4
Cha Nhật Ma Thường Nin
VI * VII * VIII * IX * X * XI * XII * XIII * XIV
XV * XVI * XVII * XVII * XIX * XX * XXI
XXII * XXIII * XXIV * XXV * XXVI * XXVII
XXVIII * XXIX * XXX * XXXI
Đức Kit Vua

home page