CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
THÁNH THẦN CỦA CHÂN LƯ

NGUYỄN HỌC TẬP


Trong đoạn Phúc Âm hôm nay, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng ta đọc được hai danh từ để chỉ về Ngài: " Thánh Thần của Chân Lư" và " Đấng An Ủi ".

1 – Thánh Thần của Chân Lư.
" Thánh Thần " là một danh từ được thịnh hành trước thời các cộng đồng Ki Tô giáo tiên khởi được thành lập, chính Thánh Gioan Tẩy Giả và cả Chúa Giêsu cũng đă dùng để nói về Chúa Thánh Linh:
" Ông Gioan trả lời mọi nguời rằng: Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa…" ( Lc 3, 16).
" Ông Gioan c̣n làm chứng: Tôi đă thấy Thánh Thần tự chim ḅ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đă không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đă bảo tôi: Ngươi thấy Thánh Thần xuống và ngự trên ai, th́ Người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần"( Jn 1, 32-33).
Về phần Chúa Giêsu, đă nhiều lần Người báo cho các môn đệ trong các cuộc đàm thoại giả từ của Người với các môn đệ trước Lễ Phục Sinh, Người đă đề cập đến Chúa Thánh Thần:
" Chúa Giêsu muốn nói về Thánh Thần mà những kẻ tin vào Người sẽ lănh nhận. Thật vậy, bây giờ họ chưa nhận được Chúa Thánh Thần, v́ Chúa Giêsu chưa được tôn vinh" ( Jn 7, 39).
" Các điều đó Thầy đă nói với anh em , khi c̣n ở với anh em. Nhưng Đấng An Ủi là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đă nói với anh em" ( Jn 14, 25-26).

Và sau ngày Phục Sinh:
" Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: anh em hăy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai th́ người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, th́ người ấy bị cầm giữ" (Jn 20, 22-23).
Thành ngữ " Thánh Thần của Chân Lư " đă có từ trước truyền thống Ki Tô giáo, ngay trong các tài liệu cỗ Qumran khai quậc được ( 1 QS 3, 13-4, 26; 1 QM 13, 10).
Thành ngữ trên được Chúa Giêsu lấy lại để nói về sứ mạng cứu rỗi của Người:
" Khi Đấng An Ủi đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thánh Thần của Chân Lư phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, v́ anh em ở với Thầy ngay từ đầu" (Jn 15, 26-27).

Trong thành ngữ " Thánh Thần của Chân Lư", chúng tôi có ư dùng tiền trợ từ (préposition) " của", thay v́ liên kết thẳng Chúa Thánh Thần và Chân Lư ( " Thánh Thần Chân Lư"), để xác định địa vị của Chúa Thánh Thần trong sứ mạng cứu rỗi của Chúa Giêsu, qua những ǵ Chúa Giêsu cho chúng ta biết về vai tṛ của Chúa Thánh Thần.

Trong sứ mạng cứu rỗi của Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần là " Thánh Thần của Chân Lư" có ư nói rằng Chúa Thánh Thần không phải tự ḿnh là Chân Lư ( như thành ngữ " Thánh Thần Chân Lư" có thể gây hiểu lầm), như nhiều lần Chúa Giêsu đă dạy chúng ta:
"Khi nào Thánh Thần của Chân Lư đến, Người sẽ không tự ḿnh nói điều ǵ, nhưng tất cả những ǵ Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em những điều sẽ xảy đến" ( Jn 16, 13).
" Mọi sự Chúa Cha có đều của Thầy. V́ thế, Thầy đă nói: Người lấy những ǵ của Thầy mà loan báo cho anh em" ( Jn 16, 15).

Thành ngữ " Thánh Thần của Chân Lư" cũng không nên hiểu Chúa Thánh Thần là "Thánh Thần của Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu là Chân Lư", v́ Chúa Thánh Thần là một Ngôi Thiên Chúa, mà chúng ta tin trong kinh Tin Kính:
" Con tin kính Đức Chúa Thánh Thần, là Đấng ban sự sống.Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người cũng được phượng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đă dùng các tiên tri mà phán dạy…".

Như vậy thành ngữ " Thánh Thần của Chân Lư", trong sứ mạng cứu rỗi của Chúa Giêsu nên hiểu là " Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta, thông ban cho chúng ta chân lư của Chúa Giêsu, chân lư là Chúa Giêsu".
Như vậy trong Phúc Âm Thánh Gioan, Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, nhưng vai tṛ của Người trong sứ mạng cứu rỗi là mạc khải cho chúng ta những huấn dạy của Chúa Giêsu, mạc khải cho chúng ta chính Chúa Giêsu, là Chân Lư, luôn luôn hiện diện , cập nhật và sống động trong tâm hồn của các tín hữu:
" Khi nào Thánh Thần của Chân Lư đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự ḿnh nói điều ǵ, nhưng tất cả những ǵ Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy ra. Người sẽ tôn vinh Thầy, v́ Người sẽ lấy những ǵ của Thầy mà loan báo cho anh em" ( Jn 16, 13-14).

2 – Đấng An Ủi.
Trong nguyên ngữ Hy Lạp, danh từ " Paraclitos" ( Consolator, La Ngữ), được chúng ta dịch là " Đấng An Ủi ", đôi khi chúng ta gặp được trong một vài bản dịch là " Đấng Bảo Trợ".
Từ ngữ " Paraclitos" được Chúa Giêsu dùng để ám chí Chúa Thánh Thần, là ngôn từ luật pháp trong tiếng Hy Lạp, để ám chỉ " người được kêu gọi để can thiệp, trợ giúp người khác trong các phiên ṭa", đồng nghĩa với luật sư biện hộ, người cố vấn luật pháp cho ai đang cần hỏi ư kiến, để bảo vệ và nâng đở tinh thần người đang bị cáo.

Đó là những ǵ Chúa Giêsu tiên báo cho các môn đệ về nhiệm vụ của Chúa Thánh Thần để nâng đở các ông:
" Khi người ta điêu anh em đi nộp, th́ anh em đừng lo trước phải nói ǵ, nhưng trong giờ đó, Thiên Chúa cho anh em biết điều ǵ, th́ hăy nói điều ấy: thật vậy, không phải anh em nói mà là Thánh Thần nói" ( Mc 13, 11-12).
" Đấng An Ủi" đó tiếp tục vai tṛ mà Chúa Giêsu đă thục hiện nơi các môn đệ Ngài khi Ngài c̣n sống ở trần gian. Bởi đó Ngài gọi Chúa Thánh Thần là " Đấng An Ủi khác":
" Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng An Ủi khác đến ở với anh em luôn măi" ( Jn 14, 16).
Đấng An Ủi đó sẽ đến . Ngài là sức mạnh giúp cho các môn đệ được vững chắc và vượt thắng những khó khăn; an ủi và nâng đở các ngài trong những lúc buồn nản, khó khăn của sứ mạng, soi sáng cho các ngài thấu hiểu những ǵ Chúa Giêsu đă mạc khải về t́nh thương cứu rỗi của Chúa Cha.
" Khi nào Thánh Thần của Chân Lư đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự toàn vẹn. Người sẽ không tự ḿnh nói điều ǵ, nhưng tất cả những ǵ Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những ǵ sẽ xăy đến " ( Jn 16, 13).

Đấng An Ủi sẽ làm cho các Ngài nhớ lại và thấu hiểu ư nghĩa những ǵ Chúa Giêsu đă dạy và đă làm , khi Ngài c̣n ở với các ông:
" Các điều đó Thầy đă nói với anh em, đang khi c̣n ở với anh em. Nhưng Đấng An Ủi là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đă nói với anh em " ( Jn 14, 25-26).

Nhóm Môn Đệ Mười Một Người mà Chúa Giêsu đă hứa ban cho Thánh Thần của Chân Lư, Đấng An Ủi khác đó đă lan rộng ra và biến thành cộng đồng các tín hữu tiên khởi.
Và rồi trong ngày lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên, sau khi đă thấy Chúa Giêsu vinh hiển được đưa lên trời ngự bên hữu Chúa Cha, các Môn Đệ ra đi khắp nơi rao giảng Phúc Âm của Chúa Giêsu:
" C̣n các Tông Đồ th́ ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông…" (Mc 16, 20).

Ở đâu Phúc Âm của Chúa Giêsu được rao giảng, th́ ở đó Phúc Âm sinh ra các con cái tín hữu Chúa Ki Tô, ở đó cộng đồng Ki Tô hữu được thành lập, ở đó Giáo Hội có Chúa Ki Tô sống trong ḷng ḿnh. V́ trong Giáo Hội luôn luôn " có Chúa cùng hoạt động với các ông" hay trong Giáo Hội luôn luôn có " Thánh Thần của Chân Lư", " Đấng An Ủi khác" hiện diện, là sức mạnh, là sự An Ủi, Bảo Trợ và ánh sáng soi đường cho mỗi tín hữu, như Chúa Giêsu đă hứa:
" Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng An Ủi khác, đến ở với anh em luôn măi " ( Jn 14, 16).

Trong Giáo Hội Chúa Ki Tô và trong tâm hồn mỗi người tín hữu có Chúa Thánh Thần hiện diện:
" Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần sao? Mà Chúa Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đă ban cho anh em…Vậy anh em hăy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác của anh em " ( 1 Cor 6, 19-20).