Thank You
for supporting the Educational & Social Mission
of The La Salle Brothers in Vietnam
2010

 

Benefactors City-State Date Amount E-S H-S Univ. V-S Poor AFVN Note
Han Hoang & Ha Pham San Jose, CA 11-01-09 100             cứu trợ
Son Nguyen Jamesville, NY 11-10-09 50           x  
Minh Anh Nguyen Milpitas, CA 11-17-09 100         x    
Dat T. Nguyen & ThanhNu T. Vu Livermore, CA 11-17-09 200         x x Thanksgiving
Hung Thien & Joseph T. Vu Mountain View, CA 11-18-09 100           x Thanksgiving
Chanh Vi & Kim Lien Tran San Jose, CA 11-19-09 200           x  
Christian Brothers Cumberland, MD 11-19-09 100         x    
Br. Tom Caldwell Audubon, PA 11-19-09 100           x  
Kim Nguyen Vista, CA 11-20-09 100           x  
Kim Phung & Thanh Truyen San Jose, CA 11-20-09 100 x            
Duong Thien Luong - TA/75 San Jose, CA 11-20-09 1,400           x  
Nhom I LCTX c/o Do Nhan San Jose, CA 11-20-09 200           x  
Ngoc Chi T. Nguyen Woodbury, MN 11-21-09 100         x    
Thuc Trung Nguyen & Lynh Ngo San Jose, CA 11-22-09 100         x    
Toi V. Le Plano. TX 11-22-09 200           x  
Le Kim Dien & Nguyen T. Tuyen San Jose, CA 11-23-09 100         x    
Sinh The Bui & Hai T. Nguyen Westminster, CA 11-23-09 20 x            
Khanh & Jennifer Vu San Leandro, CA 11-23-09 20         x    
Miss Nhu Cong San Jose, CA 11-23-09 40         x    
Luan Van Dang & Tinh T. Pham San Jose, CA 11-23-09 50           x Thanksgiving
Duc Manh Nguyen & Nuong Le Ho San Jose, CA 11-23-09 20       x      
Danielle N-D Chau San Jose, CA 11-24-09 100 x x          
Linh N Ly & Amanda Nguyen San Jose, CA 11-24-09 100 x            
Benefactor c/o Fidelity C. Gift Fund DLSI, CA 11-24-09 3,000             Old Brothers
Bich Lien & Phuc Quoc Santa Clara, CA 11-28-09 250         x    
Ms. Kim Tran Riverside, CA 11-29-09 140              
Cụ Honh NĐLS, San Jose 11-30-09 5         x    
Cụ Cầm NĐLS, San Jose 11-30-09 5         x    
Liem Thanh Nguyen San Jose, CA 11-30-09 400       x x    
Huyen & Thuy Nguyen San Jose, CA 11-30-09 200           x  
Nguyen Thi Ty San Jose, CA 12-01-09 11           x  
Tien D. Phan c/o ng Cố PP. Thứ Grand Prairie, TX 12-01-09 2,000             for Rev. P. Lộc, DCCT
An & QuynhGiao La Santa Clara, CA 12-01-09 100           x  
Thu Thao T. Tran Louisville, KY 12-01-09 100         x    
Maria Nguyen T. Phuoc San Jose, CA 12-02-09 20         x    
Cụ Đon Hin San Jose, CA 12-02-09 20         x    
Cụ Cầm San Jose, CA 12-02-09 5         x    
Cụ Thịnh San Jose, CA 12-02-09 10         x    
C Mỹ Kh San Jose, CA 12-02-09 5         x    
Cao Duy Tin San Jose, CA 12-02-09 20         x    
Ho Quang Nguyen & Duc Do Nguyen Morgan City, LA 12-02-09 100     x        
Tuyen ThiKim Do San Jose, CA 12-04-09 20           x  
Emmanuel Khuong Mai & Linda Pham Milpitas, CA 12-04-09 300         x    
Hanh Duc Nguyen Camberwell, VIC 12-04-09 1,000           x  
Mr&Mrs. Vu Xuan Dat Santa Clara, CA 12-06-09 100           x  
Nhon Bich Nguyen San Jose, CA 12-06-09 100       x      
In Memory of  Maria Bch Khương & Alphonse An Ph Philadelphia, PA 12-08-09 200 x       x    
Thinh H. & Anh V. Le San Jose, CA 12-09-09 100 x       x    
B Kỳ c/o B Nhẫn San Jose, CA 12-10-09 30         x    
Chi Hội Legio Maria CĐ Saddleback R.S. Margarita, CA 12-10-09 200           x  
GĐ. Nguyễn Hiển Vinh R.S. Margarita, CA 12-10-09 100           x  
B. Phan Hữu Phng R.S. Margarita, CA 12-10-09 21           x  
B Tm R.S. Margarita, CA 12-10-09 10           x  
Paul Trac Bui & Mary Tuyet Mai Tran San Jose, CA 12-10-09 100           x  
Dominic Thieu Luong Cupertino, CA 12-11-09 30         x    
Nguyen V. Tho & T. Thu Canoga Park, CA 12-13-09 50           x  
Ho Tien & Tran Thao San Jose, CA 12-14-09 100           x  
Le Kim & Van Sanh Lawndale, CA 12-15-09 100 x            
Mr&Mrs. Long Nguyen Westmnister, CA 12-15-09 50           x y nguyen
Mai Thanh Cong & BangPhuong Nguyen San Jose, CA 12-15-09 500           x  
Kinh Nguyen & Quy Kim Le San Jose, CA 12-16-09 20         x    
Joseph Tran Hoang Irvine, CA 12-17-09 100         x    
Ho Nhu Nguyen San Jose, CA 12-18-09 20 x            
Trinh Hoa Nguyen & Tam Thanh San Jose, CA 12-18-09 50           x  
Phong Duc Pham & Ngoc Thi Pham Macon, GA 12-20-09 100 x x          
Joseph Tran Portland, OR 12-21-09 600 x x x x x x  
Trung Quang & Thuy Thanh Dang San Jose, CA 12-24-09 100         x    
Don Dinh Dang & Thu T. Tran Sunnyvale, CA 12-25-09 100       x x    
Cindy Ngo San Jose, CA 12-25-09 200             lasannet
Liem Nguyen & Lan Tran San Jose, CA 12-27-09 300           x  
Paul Le & Amy Dung San Jose, CA 12-29-09 100       x x    
Chanh Duc Nguyen & Yen Hai Happy Valley, OR 1-12-10 900         x    
An Nhan San Jose, CA 1-20-10 10           x  
De La Salle Chapel c/o Summer School San Jose, CA 1-25-10 1,000           x  
OB. Uong Dinh Phuc c/o B. Do T. Nhan San Jose, CA 1-26-10 200         x    
Donald T. Nguyen & Julie V. Hoang Rochester Hills, MI 2-1-10 100             lasannet
Hai-Tri & Quang-Huy - Quang-Huy Nguyen c/o MSMGP, NJ 2-3-10 16,000           x  
La Salle Chapel Summer School c/o McAffee MP 2-3-10 1,000           x  
Son&Han Nguyen Rochester, NY 2-8-10 200           x  
Southern CA Precision Machining, INC Fullerton, CA 2-8-10 3,000             Rev. Loc DCCT
Le Chuc & Nguyen Thi Hoa San Jose, CA 2-14-10 50         x    
Danielle N-D Chau San Jose, CA 2-14-10 30           x  
Cao Duy Tin San Jose, CA 2-15-10 20           x  
KC San Jose, CA 2-15-10 228         x    
Thu Quoc Huynh Milpitas, CA 2-16-10 100           x  
Duc Van Nguyen Palo Alto, CA 2-18-10 100         x    
VNLS 2009-2010 c/o La Salle Chapel San Jose, CA 2-29-10 350         x    
Nhom Taberd 75 c/o Dinh X. Duong Westminster, CA 3-03-10 300           x FF.Genes&Felicien
Tam Van & Hoa Tran Le Aurora, CO 3-04-10 600           x  
Khoat Quang Dang Tustin, CA 3-05-10 30 x            
Ho TT. Lam Westminster, CA 3-05-10 100           x lasannet
Hoa T. Vu Renton, WA 3-05-10 100           x lasannet
Jane Li-Yun Huang Rockville, MD 3-05-10 100           x lasannet
Le C. Hai-Tri Lynnwood, WA 3-05-10 641           x lasannet
Mindy LeVu Pleasanton, CA 3-05-10 300           x lasannet
Nam-Phuong Chu Irvine, CA 3-05-10 200           x lasannet
Nguyen Chi Thanh Morgan Hill 3-05-10 100           x lasannet
Nhan&Jennifer Vo Cary, NC 3-05-10 100           x lasannet
Phuoc Dang Bowie, MD 3-05-10 400           x lasannet
Thinh Dinh Burke, VA 3-05-10 200           x lasannet
Thuy Pham San Jose, CA 3-05-10 100           x lasannet
OB. Thanh Tran San Jose, CA 3-08-10 220           x  
Dao Van & Huong Van Pham San Jose, CA 3-31-10 100         x    
Liem Son Pham Mountain View, CA 4-21-10 500           x  
Mrs. Nguyen Van Su c/o Alphonse Thanh Alexandria, VA 4-22-10 150             FF.Felcien+Zacharia
AC. Phu-Hai c/o Nam Pham by DLSI Napa, CA 4-27-10 3,162.09           x  
Viet Ngu La San c/o Sr. AnhLoan, LSS San Jose, CA 4-29-10 110         x    
Trung Huong Ha Frisco, TX 5-3-10 300           x ongoi VN
Nguyen Thanh Liem San Jose, CA 5-4-10 500       300 200    
Maria Nguyen T. Phuoc San Jose, CA 5-4-10 40           x jubilee
MSMGP c/o Le Hai Tri Princeton, NJ 5-6-10 8,000           x  
Le V. Toi & Ma T. Trang Plano, TX 5-6-10 200           x  
Nguyen K. Hoa Vista, CA 5-7-10 100           x  
Lien Kieu Nguyen Garden Grove, CA 5-9-10 20         x    
Jean T Hoang Irvine, CA 5-10-10 200 x            
OB. Vu Quy The Havertown, PA 5-11-10 50 20       30    
Ngoc Chi Nguyen Woodbury, MN 5-12-10 100 x       x    
Albert Thanh C Nguyen Wheeling, IL 5-12-10 50   x          
Xuan Hong Cao & Hat T Nguyen Oakland, CA 5-14-10 100           x jubilee
Vu Xuan Dat Santa Clara, CA 5-15-10 100           x jubilee
Cao Vu c/o ABC UNOCAL San Jose, CA 5-15-10 50         x    
Pham Thu & Bui Ngoc San Jose, CA 5-15-10 100           x  
Phuoc Huu Phan - Taberd 75 Irvine, CA 5-15-10 300           x  
Minh Nguyen Pham San Jose, CA 5-16-10 50         x    
Frank Q. Nguyen & Marianne Tuyet Nga Santa Clara, CA 5-16-10 150 x x x x x    
Hieu C. Duong & Phung T. My Pham San Jose, CA 5-16-10 100           x jubilee
Thanh C. Nguyen & Anne T Morgan Hill, CA 5-16-10 100           x jubilee
Gia Dinh F. Simon Thai San Jose, CA 5-16-10 300             jubilee
Dien Kim Le & Tuyen T. Nguyen San Jose, CA 5-16-10 100           x jubilee
Quyen X. Tran & Dung TT. Nguyen San Jose, CA 5-16-10 100           x jubilee
Quy Bui Ngo Fremont, CA 5-16-10 100           x jubilee
Huy T. & Kim Anh Nguyen San Jose, CA 5-16-10 100           x jubilee
Tien Duc & Kim Hang Pham San Jose, CA 5-16-10 100           x jubilee
Paul Trac Bui & Mary Tuyet Mai Tran San Jose, CA 5-16-10 50           x jubilee
Nhi Van Nguyen San Jose, CA 5-16-10 50           x jubilee
Tuy Le & Thai Nguyen San Jose, CA 5-16-10 200           x jubilee
Don Dinh Dang & Thu T. Tran Sunnyvale, CA 5-16-10 100           x jubilee
Thai Nguyen & TuongVi Cao San Jose, CA 5-16-10 200           x jubilee
Thien Huong's Properties San Jose, CA 5-16-10 100           x jubilee
Taberd 75 c/o Chuong Hong Tran San Jose, CA 5-16-10 100           x F. Zacharie
Chau Thanh Nguyen & Charlene Diem Le San Jose, CA 5-16-10 100           x jubilee
Chuong Hong Tran - Taberd 75 San Jose, CA 5-16-10 100           x jubilee
Hung Tan Tran & Hang Thai Nguyen San Jose, CA 5-16-10 500         x   jubilee
Binh Van Tran & Hien T Tran San Jose, CA 5-16-10 100           x jubilee
Dominic Thieu Luong Cupertino, CA 5-16-10 30           x Prog of Faith
Tuan Q Pham & BichThuy Nguyen Union City, CA 5-16-10 300           x jubilee
Huy K Vo & Thien Lam N. Le San Jose, CA 5-16-10 200           x jubilee
Lap Chinh Nguyen & Sinh Tuyet Tran San Jose, CA 5-16-10 100           x jubilee
Peter Que Nguyen & Vinh T. Cao San Jose, CA 5-16-10 100           x jubilee
Viet Duc Nguyen San Jose, CA 5-16-10 100           x jubilee
Daniel Q. Van & Christine T. Van Fremont, CA 5-16-10 100           x jubilee
Hue B. Nguyen San Jose, CA 5-16-10 100           x  
Chanh Vi & Kim Lien Tran San Jose, CA 5-16-10 200           x  
TA75. Luong Thien Duong & Virginia Maria Gonzales San Jose, CA 5-17-10 100           x jubilee
Jerry Gia Le Milpitas, CA 5-17-10 200           x jubilee
Ngoc Bui-Tong & Hoang Pham San Jose, CA 5-17-10 100           x jubilee
Danielle N-D Chau San Jose, CA 5-17-10 100 x x          
Nguyen Duc Dung San Jose, CA 5-22-10 500           x  
Emmanuel K. Mai Milpitas, CA 5-22-10 500         x    
Nguyen Gwen & Khanh Irving, TX 5-24-10 100           x  
Ba Nguyen V. Su c/o Alphonse Thanh Alexandria, VA 5-24-10 100             F. Zacharie K.
Nguyen Ngoc Quang, GS/MS. Cedar Park, TX 5-25-10 200           x  
Thien T. Tran Seattle, WA 5-25-10 100         x    
Toan Van Nguyen Tony San Jose, CA 5-27-10 50           x  
Mr&Mrs. Nguyen Tien Xuan San Jose, CA 6-1-10 20         x    
Thu Thao T. Tran Louisville, KY 6-1-10 100           x  
Power Machining, INC (Richard Nguyen) San Jose, CA 6-1-10 1,200           x Cambodia
Dau Khac & Lan T. Kim Nguyen Garden Grove, CA 6-8-10 100 x            
An Nhan c/o Song Nhi Milpitas, CA 6-12-10 300           x  
NDLS San Jose, CA 6-14-10 10,000           x  
Francis Chap Khuc Chicago, IL 6-15-10 100 x            
Phuoc H. Phan - TA/75 == Tinh Thuong Irvine, CA 6-23-10 1,000             Lop Tinh Thuong
Phong Dinh Le & Xuan Broken Arrow, OK 6-26-10 60 x            
Khanh Quoc Tran San Jose, CA 6-30-10 50           x  
Summer School 2010 San Jose, CA 7-16-10 400         x    
Mrs. Viva B. Periou Parks, LA 7-19-10 600           x  
Hieu Duy Hoang, Dr. San Jose, CA 7-23-10 600           x  
Tho Nguyen Naperville, IL 7-30-10 100         x    
Quy Tu Nguyen & Lan Thi Nguyen Fountain Valley, CA 8-2-10 100           x  
Brother Dominic Barardelli Moraga, CA 8-19-10 100           x  
AC. Phu-Hai c/o Mr. Nam Pham Napa, CA 8-19-10 3,270           x  
Ba Khan San Jose, CA 9-1-10 100           x  
Anh Vu Insurance Agency San Jose, CA 9-8-10 150           x  
Legio Maria CD Saddleback R. Sta Margarita, CA 9-18-10 200           x  
Nguyen Hien Vinh Family R. Sta Margarita, CA 9-18-10 100           x  
Trinh Hoa & Tam Thanh Nguyen San Jose, CA 9-18-10 100           x  
Nguyen Bach Thuy c/o Taberd 75 Santa Ana, CA 10-11-10 100           x Honor Trinh T. Dang