Thank You
for supporting the Educational&Vocational
and Services of the Poor
2008
Full Name State date amount sch 1-5 sch 6-12 sch college vocational poor people AFVN
Hoang Hieu & Van Chau, DDS. ca Jan 1, 08 300         TT  
Bernard Le Van Tam CO Jan 2, 08 200           Ray-Lucien
Nguyen Tien Luc CA Jan 3, 08 40           x
Nguyen Mai Tam CA Jan 8, 08 30 x          
Thomas L. Lucas & Eileen R. NH Jan 17, 08 10         x  
Giuse Nguyen D. Nghi CA Feb 9, 08 40           Huan Luyen
Richard Tran Hong Chuong TA/75. CA Feb 29, 08 1,000         300 (nu ci) 300 (F. Desire)
Loi Nguyen Thai CA Mar 19, 08 30 x          
Le Bao Anh CA Mar 19, 08 20         x  
Tracy Phuong Tuyet Tram, MD CA Mar 20, 08 500 x x x x x  
Liem T. Nguyen CA Mar 20, 08 400 200     100 100  
Tuyen Ngoc Vu CA Mar 20, 08 50            
Ho Nguyen & Hoa Nguyen CA Mar 20, 08 100     x      
Thang Tien Uong CA Mar 21, 08 50            
Hue Thi Vu CA Mar 21, 08 100           x
Nguyen Minh Trc CA Mar 22, 08 200           x
Ba Cu Ty c/o Sr. Thu CA Mar 22, 08 30           x
Tran Ngoc Bao CA Mar 22, 08 40           x
G. Nguyen nh Gia CA Mar 22, 08 50           x
Melanie DanHang Nguyen Kimberly CA Mar 22, 08 50           x
Nhung & Tru Pham CA Mar 23, 08 100           x
Pham Phu Th CA Mar 24, 08 100           x
Jasmine Nguyen CA Mar 24, 08 200         x  
Xuan T. Nguyen CA Mar 24, 08 10            
Bui nh am CA Mar 24, 08 50           x
Vo T. Hau CA Mar 24, 08 100           x
Anh H.&Lieu O. Nguyen, MD CA Mar 24, 08 100           x
Cong Van&Susan H. Trinh CA Mar 24, 08 300           x
Danny Le (Le am) CA Mar 24, 08 50           x
Son Thai Hoang CA Mar 25, 08 250 x x x x x  
Hoang Phi Oanh CA Mar 25, 08 100         x  
Kim Hoa Nguyen CA Mar 25, 08 200           x
Trung Truc T. Dang CA Mar 25, 08 500 50 50 300 50 50  
Tuan Van Le CA Mar 26, 08 300 x x x x x x
My Van Nguyen CA Mar 26, 08 200           x
Tran c Tam CA Mar 26, 08 50            
Thuong&Thanh Tuy Ledinh NJ Mar 27, 08 100           x
OB. Cao Duy o CA Mar 27, 08 100         x  
Tho Van&Kim-Oanh Luong Le CA Mar 28, 08 200           x
BS. Phan H. Phuoc CA Mar 28, 08 400     x      
Thong Q. & Bich Thuy Nguyen CA Mar 29, 08 100 x x x x x  
Vu Xuan at CA Mar 31, 08 100           x
Chuong & Men Nguyen CA Mar 31, 08 100 x          
Vu Van Xan CA Apr 1, 08 100 x          
ang Van Luan CA Apr 1, 08 50           x
Stephane Van Nguyen & Helen Le CA Apr 2, 08 100           x
Dung Nguyen CA Apr 2, 08 10           x
Dai Van Tong & Hoa Ngo CA Apr 3, 08 100           x
Twee Thank HighTrink MD Apr 3, 08 100           x
Tran Dng & Pham Mai CA Apr 4, 08 20           x
inh V. Khanh & Nguyen Jennifer CA Apr 4, 08 50           x
Ba Co Maria Anna Lu T. Bch Khng PA Apr 4, 08 120 50       50 x
Nguyen Khac Dau CA Apr 4, 08 50       30   x
Vo Phung VA Apr 4, 08 100           x
Tran Th Thien WA Apr 5, 08 100           x
Nguyen Uyen CA Apr 6, 08 100           x
James Nam Pham & Thao Nguyen CA Apr 6, 08 100           x
Dung Minh Nguyen VA Apr 7, 08 100           x
Tran Cong Hoan NE Apr 7, 08 50           x
Anthony Loc & Kim Oanh CA Apr 8, 08 300         x  
Nguyen Manh Hung TX Apr 8, 08 100           x
Bui Hu & Amber Loan CA Apr 8, 08 100           x
Minh Van Tran KY Apr 8, 08 100           x
oan Th Xuan CA Apr 9, 08 50           x
ang Phc MD Apr 9, 08 200           x
Tran Kiet MI Apr 10, 08 100   x x      
Christopher Pham Hoang CA Apr 11, 08 60 10 10 10 15 15  
Paul Trac Bui CA Apr 11, 08 100           x
Le Van Ti TX Apr 14, 08 200       x    
Luong Thien Duong CA Apr 14, 08 100 x       x  
Don Dinh Dung & Thu Tran CA Apr 15, 08 100           x
Sam T. Hoang CA Apr 17, 08 50           x
Tom Pham CA Apr 18, 08 100         x  
Nguyen Ngoc Quang TX Apr 18, 08 100           x
Ngoc T. Schmidt CA Apr 19, 08 50 x     x    
ang Quang Khoat CA Apr 22, 08 50         x  
Nguyen Tien Thanh & Tran T. Lieu TX Apr 22, 08 50           x
Nguyen c Hien & Tran T. Kim Lu CA Apr 23, 08 50           x
L.A.C. Motor Inc. c/o Trang Vivian&Brandon CA Apr 24, 08 25 10     15    
Nguyen Van Huyen & Thuy CA Apr 25, 08 200           x
Emmanuel Khuong Mai CA Apr 29, 08 200         x  
Dang Q. Trung & Thanh Thuy CA Apr 30, 08 20           x
BS. Nguyen Van Bach PA May 1, 08 100           x
Danielle N-D Chau CA May 2, 08 130 x       x 30
Nhom I Long Chua Thng Xot, St. Patrick CA May 3. 08 100         x  
Thomas Thien Nguyen CA May 3, 08 50           x
Ho Tien c/o Tran Thao CA May 4, 08 100 10 10 10 20 30  
Cecile KimLien Tu CA May 5, 08 100   x     x x
Vu Thai Hoa WA May 5, 08 50           x
Ba Nguyen Th Phi CA May 8, 08 200           x
Rev. Ho S Thc CA May 11, 08 1000         x  
Lng Ngoc Thieu CA May 12, 08 30           x
Nguyen Thomas Thien CA May 15, 08 100           x
Nguyen Canh c/o Patrick Hung CA May 15, 08 20         x  
Nguyen Son & Nga CA May 15, 08 100         x  
OB. Tran Thanh CA May 15, 08 200         x  
Nguyen Manh c CA May 15, 08 30 x          
Rev. inh Ngoc Que CA May 18, 08 50         x  
Le Chc & Nguyen T. Hoa CA May 18, 08 50         x  
Phung Quoc Khanh FL May 27, 08 50           x
Donald T. Nguyen MI May 27, 08 100           x
Hoa T. Vu WA May 27, 08 100           x
Hung Henry Cao VA May 27, 08 100           x
Le C. Hai Tri WA May 27, 08 867           x
Mindy Le Vu CA May 27, 08 300           x
Nam Phuong Chu CA May 27, 08 100           x
Thanh Chi Nguyen CA May 27, 08 200           x
Han & Jennifer Vo NC May 27. 08 100           x
Phuoc Dang MD May 27, 08 400           x
Thinh Dinh VA May 27, 08 200           x
Truc Hoang CA May 27, 08 100           x
Peter H. Nguyen VA May 27, 08 100           x
Tran Hien Tien CA Jun 6, 08 100         x  
Alphonse Vu Tran Thanh VA Jun 17, 08 100           x
HDGM c/o Thu Quy Anastasia CA Jun 21, 08 4000         x  
OB. Hoi CA Jun 23, 08 20         x  
Long P. Nguyen & Anh K. Luu, M.D. TX Jun 25, 08 200         x  
Thuc Quang Nguyen CA Jun 26, 08 30           x
Twee Thank HighTrink MD Jun 30, 08 300           MT=200
Vu Gia Khanh & Huynh Cam Thao CA Jul 10, 08 100         x  
Thu Tran & Don Dang CA Jul 16, 08 25 x x x x x  
MinhTuan Huu Nguyen CA Jul 16, 08 50         x  
MSMGP c/o Le Hai Tri NJ Jul 16, 08 12,000           x
Thu T. Nguyen CA Jul 17, 08 160 x     x x x
Phong T. Vo CA Jul 17, 08 50         x  
La San Summer School 2008 CA Jul 18, 08 420         x  
HongY T. Tran & Dung Phuoc Nguyen WA Aug 7, 08 30           x
Joe Dinh X. Duong CA Aug 7, 08 100         x  
Antoine Nguyen Quang CA Aug 8, 08 100 x          
Giuse Nguyen Duy Nghi CA Aug 9, 08 40           huanluyen
Bich Lien & Phuc Q. Vu CA Aug 19, 08 200         x  
Ngoc Diem T. Vu & Hung Do CA Aug 24, 08 100           x
Triet T. Nguyen - Thanh T. My Le VA Aug 30, 08 200           x
Chi Hoi Legio Maria, C Saddleback CA Sep 9, 08 250           x
G. Nguyen Hien Vinh CA Sep 9, 08 150           x
Ba Nguyen Th Knh CA Sep 9, 08 80           x
OB. Phan Hu Phung CA Sep 9, 08 100           x
OB. Nguyen Cong Tr CA Sep 9, 08 62           x
Ba Le Th Phuc CA Sep 9, 08 20           x
OB. Vu c Ngh-Nguyen Th Lan CA Sep 12, 08 1,200         giaoxu-Victor  
Ho Ngoc Tan CA Sep 15, 08 100           x
Hien Nghiem & Cecile Kim Lien Tu CA Sep 19, 08 158           Kontum
Patrick Vu Hung CA Sep 27, 08 500           Yali
Phat D. Ta & Juliet CA Sep 29, 08 50         x  
Vu Huy Hoang & Nga TX Oct 14, 08 200         x  
...