Nữ La San - Việt Nam
La Salle Sisters in Vietnam
970 X Viết Nghệ Tỉnh
Phường 28, Quận Bnh Thạnh
Saigon

yentho-vr.jpg (13917 bytes)
Sister Yen-Tho
Provincial of Saigon (1996- )


ntls.jpg (83441 bytes)

ntls-chapel.jpg (74073 bytes)