jub-2000.jpg (29666 bytes)

Mời Anh Chị Em
đọc, suy nghĩ v chia sẻ
bức thư của hội đồng cố vấn trung ương
gởi ton thể Anh Chị Em v Thn Hữu
trong Gia Đnh La San