MỤC LỤC

I.    Vo đề
II.    Chng ta ở một thời điểm
        đặc biệt của lịh sử

III.   Gioan La San một lời đp
IV.   Để trở thnh La San hiện đại
V.    Sự đa dạng phong ph
VI.   Khc biệt nhưng lin kết
VII.  Cổ xy tinh thần hiệp nhất
        v tăng sinh lực
VIII   Lời cuối thư

BẢNG CU HỎI
Tha thiết mời gọi Anh Chị suy nghĩ v trao đổi với nhau: trả lời những cu hỏi, v nếu được, chia sẻ tưởng của mnh trong cc lần họp mặt Anh Chị Em La San - như l một sự tiếp tay hữu hiệu vo việc xy dựng một nền gio dục ngy cng tốt đẹp hơn.

menu