BẢNG CÂU HỎI

Thư này được gởi đến anh, chị để làm phương tiện học hỏi. Để giúp việc suy tư và trao đổi văn kiện, chúng tôi tŕnh bày một bảng câu hỏi dựa vào mỗi trường, trừ chương I. "Vào đề" và " Lời cuối thư", và có mang số của chương.


CÂU HỎI CHƯƠNG II

1. Hăy kể những thay đổi trong lănh vực xă hội, những năm vừa qua, đă ảnh hưởng nhiều nhất trên công tŕnh giáo dục, hay mục vụ, nơi địa phương chúng ta, đứng về phương diện công tŕnh La San?

2. Xă hội hiện đại nơi anh chị đặt ra những thách đố nào:
- Cho các cộng đoàn tu sĩ La San?
- Cho các cộng đồng giáo dục La San?
- Cho các công tŕnh La San của Anh, Chị?

3. Lănh vực nào trong xă hội địa phương cần nhiều nhất đến dịch vụ giáo dục và mục vụ chúng ta?

4. Có những bước tiến nơi nào đă thực hiên giữa tu sĩ La San và các giáo dục viên giáo dân?
- có mục đích giúp hiểu biết nhau?
- Có mục đích cộng tác tốt hơn?

CÂU HỎI CHƯƠNG III

1. Kinh nghiệm của chúng ta về thánh Gioan La San:
-Thánh nhân có chỗ đứng nào trong quan điểm của tôi về mọi sự?
-Thánh nhân linh hoạt và nâng đỡ cách nào đời sống dấn thân giáo dục của tôi? Đời sống đức tin của tôi?

2. Cộng đoàn giáo dục đă bày tỏ tầm quan trọng mà cộng đoàn đặt nơi thánh La San bằng những sự việc nào?

3. Cộng đoàn giáo dục đă có những chương tŕnh nào, và những sinh hoạt để cho hiểu biết thánh lập ḍng chưa?

4. Các nhóm khác nhau của gia đ́nh La San tại địa phương đă được khởi sự hướng dẫn cách nào để họ hiểu biết thánh lập ḍng?

5. Trong cộng đoàn giáo dục đă thực hiên sinh hoạt nào về tính phổ biến của đoàn sủng La San?

6. NHững yếu tố nào của linh đạo La San làm cho các nhóm của cộng đoàn giáo dụ địa phương thêm phong phú nhất?

7. Đang làm ǵ để xúc tiến các ơn gọi La San: tu sĩ La San, nữ tu La San, giáo dục viên Kitô?

8. Làm cách nào để chia sẻ kinh nghiệm của thánh lập ḍng?

CÂU HỎI CHƯƠNG IV

1. Làm cách nào để chia sẻ, với tư cách là thành viên của cộng đồng giáo dục địa phương, ba con đường đầu trong thư?
a. Những kinh nghiệm chúng ta, là những nhà giáo dục viên của giới trẻ, của thanh niên và của người lớn trong học đường hay ngoài các cơ sở?
b. Sự dấn thân của chúng ta để xây dựng một xă hội huynh đệ hơn, công bằng hơn, liên đới hơn?
c. Kinh nghiệm chúng ta về một cộng đoàn giáo dụ; dự tính giáo dục chúng ta.

2. Ta có biết những nhóm La San nào đang sống, theo một trong ba con đường cuối. Kể trong thư:
a. Theo cách nào mà họ đă đạt tới giai đoạn ấy?
b. Chúng ta được thêm phong phú những ǵ, nhờ chứng tá của họ?

3. Chúng ta đă thực thi những kinh nghiệm giáo dục nào khác nữa?

CÂU HỎI CHƯƠNG V

1. Chúng ta có những kiến thức ǵ về những nhóm La San nói trong thư?

2. Cộng đoàn tu sĩ chúng ta hiện diện cách nào trong cộng đoàn giáo dục? Trong việc linh hoạt và theo giúp các nhóm La San?

3. Mỗi nhóm La San khác nhau có ảnh hưởng ǵ về xă hội, văn hóa, tôn giáo?

5. Các cộng đoàn giáo dục chúng ta thực thi kinh nghiệm tiếp đón nào với:
- những Kitô hữu đang sưu tầm về việc sống đạo của họ?
- Những thành phần của các tôn giáo khác?
- Những người không thuộc tôn giáo nào cả?

6. Tinh thần La San giúp sống đại kết tôn giáo cách nào và trong lănh vực nào?

CÂU HỎI CHƯƠNG VI

1. Chúng ta chia sẻ những kinh nghiệm kết hợp nào:
- Trong công việc giáo dục?
- Trong việc tông đồ và trong việc chia sẻ đức tin?

2. Trong nhóm La San chúng ta, hay trong cộng đoàn giáo dục chúng ta, việc thực hiện sứ mạng cùng chung và liên kết với nhau mang ư nghĩa ǵ?

3. Áp dụng thế nào cho nhóm La San chúng ta hay cho cộng đoàn giáo dục chúng ta những đ̣i hỏi của sự liên kết nói trong thư?

4. chúng ta có thể thực hiện những sinh hoạt nào với cộng đoàn tu sĩ La San:
- Cầu nguyện?
- Chia sẻ?

CÂU HỎI CHƯƠNG VII

1. Chúng ta thấy những dấu hiệu sinh lực La San nào
- Trong cộng đoàn giáo dục của ḿnh?
- Trong tỉnh ḍng hay trong ủy lănh của ḿnh?
- Trong vùng của ḿnh?

2. Theo ta, đâu là nguyên nhân của sinh lực ấy?

3. Những cơ cấu tổ chức huấn luyện La San và ư muốn theo giúp nào:
- Đă có rồi trong tỉnh, trong ủy lănh, trong vùng?
- Phải thiết lập trong tương lai gần đây?

4. Làm cách nào để phát triển quyền tự lập và ư muốn chia sẻ tại các nhóm La San:
- Của cộng đoàn giáo dục?
- Của tỉnh ḍng hay ủy lănh?
- Của vùng?

5. Với tư thế là nhóm La San, anh chị có kinh nghiệm ǵ trển b́nh diện quốc tế? Anh chị nghĩ ǵ về kinh nghiệm ấy để trao dồi nhóm hay các nhóm của ḿnh?