VII. ĐỂ CỔ XÚY TINH THẦN HIỆP NHẤT
VÀ TĂNG CƯỜNG SINH LỰC CHO GIA Đ̀NH LA SAN


Trên đây, chúng tôi đă đưa ra vài đường hướng hoạt động và suy tư cho mỗi thành phần của gia đ́nh La San, đang đối diện những nhu cầu thế giới hiện đại.

Bây giờ chúng tôi có ư định tŕnh bày vài đường hướng có thể làm vững chắc sự cố kết nội tại và làm tăng cường sinh lực của toàn thể gia đ́nh.

Mục đích không phải để chúng ta thỏa thích khi nh́n thấy một số tổ chức hoàn hảo, nhưng là đạt tới hiệu lực hơn trong sứ mạng giáo dục và tông đồ của chúng ta.

TIẾP TỤC CÔNG VIỆC ĐĂ KHỞI SỰ

Khi đề nghị vài công tác cần thực hiện và khi mời gọi liên kết, chúng tôi không muốn nói rằng mọi sự bây giờ mới bắt đầu. Trái lại, chúng tôi muốn làm nổi bật tất cả những ǵ đă làm trước đây và đă thành công, nhiều sự đă làm từ lâu.

Nhiều người trong anh em, và cả chúng tôi trong hội đồng trung ương, đều biết rơ những sự đă hoàn thành khắp thế giới, từ mấy chục năm vừa qua. Chúng tôi ư thức sự ấy và chúng tôi cảm phục những tiến bộ mà phần lớn những ví dụ nêu lên trong bức thư này đă minh họa.

Chúng tôi thiết tưởng rằng mọi công tŕnh ấy phải tiếp tục, và c̣n có thể trở nên phong phú hơn nữa. Đấy là do sức mạnh của đoàn sủng La San trong thế giới, đấy là sinh lực La San vọt lên tại nhiều mạch suối.

Thật là có lư, khi một số nhóm trẻ ưa thích lặp lại công thức: "La San ngày nay là chúng ta".
 

VÀI ĐỀ NGHỊ VỀ TỔ CHỨC CHO NHỮNG NĂM SẮP TỚI

Chúng tôi nghĩ rằng chưa đến lúc định giới hạn cho những ư kiến và những thực hiện rất phong phúc đang phát sinh hay đang đưa ra thực thi, cũng chưa đến lúc đưa ra một định nghĩa hoàn bị và dứt khoát. Dựa vào cách mô tả thấy trong sứ điệp của tổng công hội 41 gởi cho gia đ́nh La San, mỗi nhóm La San đă soạn ra qui chế của ḿnh và những điều lê thực hành, hoặc đang t́m để xác định.

Đối với tương lai gần trước mắt, với tư cách là hội đồng trung ương của ḍng, chúng tôi đề nghị vài đường lồi để suy tư và hành động. Chúng tôi thiết nghĩ những đường hướng này có thể bồi bổ sức sống của tập thể, cho tập thể bén rễ sâu hơn, có hiệu lực hơn, và giúp thích hợp hơn với thời đại chúng ta.

Và đây là những đề nghị cho những năm tới:

1. Suy tư sâu sắc hơn về động lực đă quy tụ chúng ta vào trào lưu giáo dục và thiêng liêng La San. Thật ra, không bao giờ khám phá ra hết hay nghiên cứu tận cùng được trào lưu mênh mông ấy, v́ Chúa Thánh Linh giúp tua nhận thấy những phương diện mới mỗi lần, sự suy tư này phải giúp ta sắc bén hơn trong những giải đáp mà ta có ư đưa rra để phục vụ con người thời đại chúng ta.

2. Dùng ngôn ngữ dễ hiểu cho mọi người, để diễn tả nội dung của điều nghiên cứu, tùy thuộc môi trường, tùy thuộc nền văn hóa. Việc này phụ thuộc nhiều vào những sáng kiến tại địa phương, với quyết chí cho đoàn sủng La San sát nhập cuộc sống hằng ngày. Trong việc diễn tả này, tránh những từ ngữ tối nghĩa, xa lạ đối với lớp người quan hệ.

3. Thực hiện việc biện phân trong mỗi nhóm, mỗi đoàn thể, nghĩa là phân tích những đường hướng, những mục tiêu những hoạt động, những thể thức sinh hoạt, để kiểm thảo được mức độ trung thành với tư tưởng và với linh đạo La San. Những tiêu chuẩn cho việc biện phân này đă được biết chúng sẽ cho thấy kinh nghiệm sống xác thực đến mức nào.

4. Tăng số các chương tŕnh, các trung tâm, các ủy ban huấn luyện La San, dành cho những thành viên của các cộng đồng giáo dục. Cấp cho những tổ chức ấy những linh hoạt viên, những huấn luyện viên, đủ số và đủ phẩm chất. Mặc dầu hiện nay đă có những huấn luyện viên, nhưng số người không đủ cho yêu cầu lúc này. Huấn luyện là một cuộc "thách đố" cho tương lai, nhưng cũng là ch́a khóa mở cửa tương lai. Ước mong rằng những chương tŕnh và những phương thế thích nghi sẽ được bố trí cho việc huấn luyện sơ khai, cũng như cho việc thường huấn dành cho các nhóm.

5. Tăng số gặp gỡ giữa những chi nhánh khác nhau của gia đ́nh La San, với mục đích tăng cường những dự tính công tác, giúp đỡ cho nhau phong phú hơn, tăng cường tính cố kết trong công tác, gây ư thức ḿnh thuộc tập thể rộng lớn, mở rộng những triển vọng của nhóm, khi tiếp xúc với những nhóm khác. Một sự bàn tính giữa những người phụ trách các phong trào, ở các cấp bậc, sẽ giúp đạt tới mục đích ấy.
Suốt qua các lời mời trên đây, kêu gọi anh chị em cùng nhau bàn tính, để hợp các nổ lực và để cộng tác chặt chẽ, có một yêu cầu mà chúng tôi muốn làm nổi bật: đấy là yêu cầu cần đạt tới phẩm chất cao. Ước mong mỗi anh, mỗi chị nhận ra nơi đó một lời kêu gọi chính ḿnh, nhờ đó góp phần vào việc gia tăng phong phú cho gia đ́nh La San chúng ta.

CÙNG NHAU CHÚNG TA XÂY DỰNG TƯƠNG LAI

Những nỗ lực để tổ chức, để liên kết, để biện phân là trong phận sư của tất cả chúng ta, tu sĩ và giáo dân.
Trứơc hết các tu sĩ La San chúng ta. Tổng công hội và luật ḍng giao cho chúng ta công việc và trách nhiệm về nỗ lực ấy. Rất lắm khi, anh em giáo dân La San mong đợi, và thỉnh cầu bằng cách phát biểu rơ ràng, sự trợ giúp và sự tháp tùng của chúng ta.
Về phía chúng tôi, với tư cách là hội đồng quản trị trung ương của ḍng, chúng tôi muốn bảo đảm với quư anh rằng, hơn là những lời khuyến khích, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ quư anh, theo mức độ khả năng của chúng tôi, bởi v́ chúng tôi ư thức cao độ về sự khẩn trương, về tầm rộng lớn, về tính quan trọng của công việc này.
Một cách chính xác hơn, chúng tôi nhắc lại đây vài đường hướng hoạt động, phát xuất từ những tài liệu gần đây của ḍng, mà chúng tôi mời quư anh hăy t́m học hỏi.

A. VỀ NHỮNG G̀ LIÊN QUAN ĐẾN TRUNG ƯƠNG D̉NG

1. Văn pḥng về sứ mạng giáo dục La San (Secrétariat) pour la Mission educative Lasallienne), và trực thuộc, có văn pḥng quốc tế gia đ́nh La San (Secrétariat International pour la Famille Lasallienne), cả hai sẽ tiếp tục giúp quư anh trong các cố gắng suy tư và tổ chức, và trong việc hiệu chính các dự tính quư anh thiết lập.

2. Để đáp lại đề nghị đă được tổng công hội biểu quyết chúng tôi đă lập chương tŕnh năm 1988 – 1989 và 1990 – 1991, cho hai khóa quốc tế nghiên cứu La San (Sessions Internationales d’Études Lasalliennes Siel) mỗi khóa tám tháng có mục đích đào tạo các linh hoạt viên La San cho các vùng phận sự của các linh hoạt viên này trong việc suy tư, việc tháp tùng và việc huấn luyện các giáo dân và các anh chị em muốn đào sâu kiến thức La San và những dấn thân La San cho ḿnh.

3. Cơ quan nghiên cứu La San (Service des Etudes Lasalliennes) đă hoàn thành một công tŕnh rất lớn, từ 30 năm qua, để cung cấp cho các cộng đoàn và các nhóm La San những tư liệu vững chắc và những công tŕnh khảo sát có chất lượng cao, sẽ tiếp tục công tŕnh của ḿnh.

4. Hai trong các tạp chí quốc tế của chúng ta được đổi mới để cung cấpp nhiều bài hơn cho tin tức về ḍng và về gia đ́nh La San (Liên lạc La San – La Salle Inercom) hay nhiều bài hơn về việc huấn luyện sư phạm hay Mục vụ ( Tư liệu La San – Lasalliana)

5. Trong những kỳ chúng tôi thăm viếng tỉnh và các vùng với tư cách là những thành viên của hội đồng trung ương, chúng tôi đă gặp các quư anh và các giáo dân, đặc biệt trong những công đồng giáo dục. Chúng tôi ước ao rằng những cuộc tiếp xúc này góp phần thuận lợi cho tất cả các anh chị em La San trên hoàn cầu được hiệp thông với nhau.

B. VỀ NHỮNG G̀ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC VÙNG, CÁC TỈNH, CÁC ỦY LĂNH(DELEGATIONS)

Chúng tôi thiết tưởng rằng chính trên b́nh diện địa phương, nghĩa là tại các vùng, các tỉnh, các ủy lănh, mà rất cần thiết lập và phát triển những chương tŕnh huấn luyện, nghiên cứu La San, và chia sẻ kinh nghiệm. Vậy xin các quư anh và các giáo dân liên kết với nhau và cộng tác để công việc trong các nhóm có hiệu lực hơn, và để kết quả của các việc khảo cứu và học hỏi La San dẫn tới những áp dụng cụ thể trong các học đường và ngoài học đường. Trong công tác này, việc huấn luyện các trợ tá và việc sắp đặt các ủy ban hay các văn pḥng th́ chúng tôi coi là ưu tiên để bảo đảm việc nâng đỡ và việc theo giúp các nhóm cũng như các cộng đồng.

V́ vậy đây là điều chúng tôi đề nghị cho các tỉnh và các vùng: Lư do là tỉnh ḍng và vùng thường sự là nơi thực hiện những công tác hữu hiệu để sáng lập, để theo giúp và để phát triển các nhóm khác nhau cấu tạo gia đ́nh La San.

a. Chúng tôi khuyến khích các quư anh phụ trách vùng các quư anh giám tỉnh và các hội đồng cố vấn của các quư anh hăy t́m ra những tŕnh tự thích hợp nhất cho sự phát triển, cho công việc huấn luyện, cho việc theo giúp và cho việc tổ chức các nhóm La San.

b. Chúng tôi cũng mời các hội đồng ban giám đốc các học đường và các công tŕnh La San, giúp điều kiện thuận lợi để thi hành chính sách của tỉnh ḍng về các nhóm, tại địa phương.

c. Chúng tôi khích lệ các cộng đoàn quư anh, làm trọn phận sự của ḿnh là động lực trong sự phát triển và trong việc tăng cường sinh lực gia đ́nh La San. Chúng tôi mong thấy mỗi nhóm La San được cộng đoàn cử những quư anh để theo giúp và được liên kết với cộng đoàn.

d. V́ có thể tiên đoán rằng, sự phát triển và sự tiến hóa các nhóm La San khác nhau sẽ ảnh hưởng trên liên hiệp La San hoàn cầu, chúng tôi mời gọi các vùng và các tỉnh, hăy duy tŕ và tăng số các dịp tiếp xúc với liên hiệp ấy và với văn pḥng quốc tế gia đ́nh La San, để dịch vụ có phẩm chất cao, mà các cơ quan quốc te ấy cung cấp, có hiệu lực hơn.

C. VỀ NHỮNG G̀ LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH CÁC NHÓM LA SAN

Chúng tôi hy vọng rằng, trong những năm sắp tới, những kinh nghiệm rất phong phú, tuy khác biệt về h́nh thức nhưng tương tự về tinh thần, sẽ phát xuất dần dần, khi mà các nhóm ấy xác định rơ hơn bản tính cũng như mục tiêu của ḿnh, và thiết lập những chương tŕnh huấn luyện và hành động thích nghi với những nhu cầu của ḿnh. Thật vậy, chúng tôi ư thức rơ ràng sức vươn lên không phát khởi từ trung ương ḍng, nhưng nhất là từ những sáng kiến và những thành công ở địa phương.

V́ vậy chúng tôi có ư khuyến khích các anh, các chị hăy vận dụng những công tŕnh được bàn tính kỹ lưỡng, được nhất trí, được chuẩn bị thận trọng, được theo dơi và lượng giá, thích hợp với dự tính La San. Do đó, chúng tôi xin các vị phụ trách ở địa phương, là giáo dân hay là tu sĩ, thuộc mọi thành phần gia đ́nh La San, hăy gặp gỡ nhau và nhất trí với nhau để hành động, theo quan điểm được chỉ dẫn trong thư này.

TRONG QUYỀN TỰ CHỦ VÀ TRONG Ư MUỐN CHIA SẺ

Như vậy, hẳn chúng tôi không muốn tập trung mọi quyền hành, nhưng chúng tôi ước rằng quyền tự chủ thật sự được thi hành. Chúng tôi thấy quyền tự chủ là nguồn của nhiều khả năng phong phú, và gắn bó chặt chẽ với ư chí muốn liên kết và ḥa nhập của chúng tôi. Chính trong hoạt động mới thấy những nhu cầu thực sự, mới đánh giá đúng mức và mới phát kiến được những phương tiên cần thiết.

Một điều khác cũng rất cần, là những thành tựu khác nhau được biết và thông báo, trong mục đíc chia sẻ huynh đệ. Việc ấy có thể động viên chúng ta và làm tăng sự phong phú cho chúng ta. Cũng trong phạm vi này, văn pḥng quốc tế của ḍng ở Roma có một bổn phận rất quan trọng để thông tin, để gây liênlạc và để phối hợp.