VI. KHÁC BIỆT NHƯNG LIÊN KẾT

Chúng tôi vừa làm nổi bậc điều là mỗi thành viên của gia đ́nh La San có đặc điểm của ḿnh và phải làm việc theo sự đặc thù của ḿnh. Đấy là một điều kiện để mọi người cảm thấy thoải mái và cho công tác chung có hiệu lực. Đồng thời trong sự khác biệt đầy phong phú này, chúng tôi thấy cần là tăng khả năng và ư chí làm chung công tác.

CHÚNG TA LIÊN KẾT V̀ CHÚNG TA TỰ Ư MUỐN

Khi đối diện với những nhu cầu cấp bách của thời đại, thánh Gioan La San đă khởi sự bằng cách liên kết ḿnh với nhóm thầy giáo, rồi với họ ngài tiến lên con đường hợp đoàn và giáo dục hỗ tương.

Vậy với những thầy giáo, là những cộng sự viên đầu tiên, thánh nhân đă lập "Hội thánh các trường Kitô" và đă chọn tinh thần liên kết là trục cho công tŕnh ngài. Không phải chỉ liên kết trên lư thuyết, nhưng trong việc điều hành các trường, trong việc thành lập các cộng đoàn, trong việc tổ chức các lớp học và trong việc giảng dạy. Công thức ngài chọn, tỏ ra hợp với hoàn cảnh và đă đi tới thành công. Về phương diện này, đường hướng của ngài rơ ràng có tínhc ảch hiện đại và lạ thường, đối với hệ thống giáo dục ở thời đại ngài, mà ngài đă thấy cần cải cách.

Sau đó ba thế kỷ, các anh em La San và các cộng đồng giáo dục La San vẫn duy tŕ đặc điểm ấy và vẫn đặt công tác ḿnh trên nền tảng "làm chung và trong t́nh liên kết". Công thức "làm chung và trong tinh thần liên kết" hay được anh em La San dùng khi nói đến công tác. Hơn nữa đấy cũng là một phần trong công thức của anh em.

Chúng tôi tin tưởng rằng trong gia đ́nh La San chúng ta, không những có thể mà c̣n phải sống theo tinh thần liên kết, tuy nhiên theo những cách thức riêng. Ta phải t́m ra những phương pháp áp dụng cho mỗi nhóm nói trên, theo tính cách đặc thù và theo loại dây liên kết các thành viên của nhóm.

Sự liên kết này ở trên b́nh diện các quan niệm, và các xác tính chung về việc giáo dục và việc Phúc Âm hóa, và sẽ trực tiếp tùy thuộc vào loại dấn thân của chúng ta trong sứ mạng giáo dục của ḍng, và vào mức độ chúng ta tham gia vào linh đạo La San.

MỘT SỰ KẾT HỢP CÓ TẤT CẢ NHỮNG Đ̉I HỎI CỦA NÓ

Những đường hướng chung được thực hiện đúng, được trở nên chính xác, được trở nên phong phú, nhờ những công việc có tính cách kết hợp. Chúng tôi nghĩ rằng, trước tiên chính ở các tỉnh ḍng, việc cụ thể hóa sẽ bắt đầu bởi v́ chính nơi đấy có thể qui tụ dễ hơn tất cả những thành viên của gia đ́nh La san, có thể cho các nhóm nhận biết nhau, thắt nối những quan hệ lâu dài và thường xuyên giữa anh chị em, soạn ra những dự tính họat động và sống những sứ mạng thừa sai.

Theo chúng tôi nghĩ, việc liên kết sinh động như vậy cần vào điều kiện để có hiệu lực:
- Việc sát nhập vào những dụ tính La San về giáo dục hay Phúc Âm hóa, sẽ tỏ ra bằng sự sẳn sàng trong các công việc hằng ngày, trong quan hệ giữa người với người, và cả trong sự chấp nhận những chức vị linh hoạt, huấn luyện, cả những phận vụ có trách nhiệm nhằm mục đích thực hiện các dự tính ấy. Ta có thể nhận ra trong sự sát nhập sinh động ấy một h́nh thức hiện đại của đức liên đới thực tiễn.
- Tính cách bổ túc trong các nỗ lực giữa các thành viên và các nhóm; các nhóm này có thể ở trong cơ sở giáo dục hoặc ở ngoài. Vậy cần t́m ra những cách thức cộng tác thực tế, dựa trên tính cách chung La San làm qui chiếu.
- Tính phối hợp trong việc suy tư có mục đích đi đến việc chọn lựa những mục tiêu để thực hiện chung, và đi đến việc xác định những hành động cụ thê, nhất thời hay lâu dài, có thê thực hiên được.
- Thấy sự quan trọng cho các thành viện gia đ́nh La San, nhất là ở mỗi địa phương cần tự rèn luyện một quan niệm tương tự, ít nữa trong những nét chính về con người, về thế giới, về Giáo Hội, về các giá trị thiết tiếu phải cổ xúy, hợp với kế hoạch của Thiên Chúa, để từ đó phát ra những "đường sức" cho sự sống thiêng liêng và cho sự dấn thân tông đồ.
- Sự liên kết cũng được xây dựng, được xác định rơ ràng, được đào sâu trong những kỳ học tập chung; chúng ta cần tiếp tục, vẩn cùng nhau, công việc t́m kiếm, nghiên cứu, diễn dịch và diễn tả ư của thánh Gioan La San, với ngôn ngữ hiện đại; việc khảo cứu chung này chắc sẽ giúp ta đặt nền tảng vững chắc cho những điều ta xác tín, cho tâm tính ta và cho đường hướng ta đi.
- V́ những lư do trên, chúng tôi thấy việc liên kết không dễ. Tuy nhiên, nếu chúng tôi nói đến tầm quan trọng của sự liên kết cho hiện tại và cho tương lại của gia đ́nh La San, là v́ chúng tôi ư thức tính cách cộng đồng sâu rộng của công việc sư phạm, mục vụ và thiêng liêng của mỗi con người La San chúng ta.
Đối với anh em tu sĩ La San và các nữ tu La San những cơ cấu về sự liên kết được thực hiện hiển nhiên trong đời sống tu tŕ. C̣n đối với những nhóm khác của gia đ́nh La San, th́ mỗi nhóm tự ḿnh xây dựng một kểu liên kết giúp cho dễ thực hiện những quan hệ hỗ tương ở b́nh diện địa phương, cũng như trên b́nh diện rộng hơn, là tỉnh ḍng và các miền.

TỪ SỰ LIÊN KẾT ĐẾN ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN

Điều dễ hiểu, nếu đă thí nghiệm, là đời sống liên kết có những điểm tương tự với đời sống cộng đoàn. Và đối với một số người, cũng có con đường nối liền hai đời sống ấy. Chúng ta đừng dồng hóa đời sống cộng đoàn nói đây, với cộng đoàn ḍng tu, v́ cộng đoàn ḍng tu có những đặc điểm của nó. Ở đây, ta nghĩ đến một cách sống gần với nhau hơn.

Đấy là trường hợp, như của các thành viên một cộng đồng giáo dục, đă định có nhiều buổi gặp gỡ hơn, có những quan hệ chặt chẽ hơn trong công việc, hay có một tổ chức học đường hữu cơ hơn. Đấy cũng là trường hợp, nhất là của các cộng đồng đức tin mà ta thiết lập trong các nhóm hay các cơ sở. Với đời sống và kinh nghiệm liên kết trong phạm vi thực tế, ta có thể làm chứng tá cho một đức tin rộng mở trên trần thế, và hội nhập đời sống hằng ngày của con người.

Nhờ cách ấy, những cộng đoàn tông đồ được phát sinh làm chứng cho sự thực hiện được t́nh huynh đệ giữa con người, và cho sự hiện hữu của Thiên Chúa hằng sống và sống gần ta. Tất cả sự ấy tùy theo mức độ sống cộng đoàn của chúng ta, các cuộc gặp gỡ giữa chúng ta, các cuộc hội họp giáo dục trong học đường hay ở ngoài; mức độ cho thấy một Giáo Hội – hay một nhóm tôn giáo – biết thống nhất những dạng khác nhau của công tác, của dịch vụ, của dấn thân, để toàn bộ sinh họat tốt. Nên nhớ rằng thánh Gioan La San hay nói với các anh em tiên khởi về mẫu sống cộng đoàn trong Giáo Hội thời các tông đồ.

Như vậy, chúng ta được mời gọi trở thành những cộng đoàn có sinh lực, có năng động, có khả năng cung cấp những dịch vụ có chất lượng cao, cho những người cùng làm việc với ta, chúng ta trở nên những cộng đoàn đức tin, tiên báo Hội Thánh tương lai, là Giáo Hội phục vụ, huynh dệ và mang tính vượt qua.