Sức Mạnh của

"cng chung v lin kết"

CNG NHAU,CHNG TA C THỂ...

Đại Họa C-vy (ba tu) => TNH ĐỒNG BO VIỆT NAM:

* Cho đi = l cn mi!

* Tnh người rộ nở trn qu hương